Centrum Medyczne Ultramedic w Bielsku-Białej – kontakt

Strona główna » Kontakt

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ULTRAMEDIC ® Centrum Medyczne Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Broniewskiego 48 (skrzyżowanie ulic: Broniewskiego i PCK) 43-300 Bielsko-Biała

    • nr tel.: 33 816 62 23 – rejestracja ogólna
    • nr tel.: 33 816 52 68 – medycyna pracy
    • tel. kom.: 608 018 753 – tylko stomatologia w godzinach pracy gabinetu – w czasie epidemii zawieszona

Napisz do nas!
Sprawy ogólne – ofertybiuro@ultramedic.com.pl Medycyna pracy – umowy – rejestracja na badania medycynapracy@ultramedic.com.pl Rejestracja do lekarza, odwołanie wizytyrezerwacja@ultramedic.com.pl
www.ultramedic.com.pl
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w następujących godzinach:
Godziny otwarcia przychodni:

Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 20:00 – w czasie epidemii przychodnia czynna w godzinach 07:00 – 15:00

Rejestracja telefoniczna poradni specjalistycznych: od godz. 08:00 – 16:00 – w czasie epidemii zawieszona
Badania laboratoryjne: od godz. 7.00 – 18.00 -w czasie epidemii zawieszone
Rejestracja telefoniczna medycyny pracy: od godz. 08:00 – 12:00

[contact-form-7 id="16" title="Formularz kontaktowy"]

INFORMACJA

o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Kto jest administratorem moich danych?

Jeżeli jesteś naszym pacjentem, administratorem Twoich danych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ULTRAMEDIC Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Broniewskiego 48, 43-300 Bielsko-Biała.

tel.: 33 816 62 22

e-mail: biuro@ultramedic.com.pl

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez ULTRAMEDIC możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, którego funkcję sprawuje Katarzyna Pisarzewska. Kontakt z inspektorem danych możliwy jest pod adresem: daneosobowe@luxmed.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej pod adresem: https://www.ultramedic.com.pl lub listownie kierując pismo na adres administratora.

Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane?

Co do zasady większość danych podajesz nam sam. Twoje dane mogły zostać nam udostępnione przez inny podmiot wykonujący działalność leczniczą na potrzeby zachowania ciągłości usług medycznych, w tym w ramach podwykonawstwa udzielania świadczeń. Jeżeli korzystasz z naszych usług w ramach abonamentu medycznego udostępnianego Ci przez Twojego pracodawcę, objęcie opieką zdrowotną ULTRAMEDIC odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy ULTRAMEDIC a podmiotem będącym Twoim pracodawcą lub organizatorem udzielania świadczeń zdrowotnych lub zakładem ubezpieczeń. Twoje dane są udostępniane przez Twojego pracodawcę, zgodnie z przyjętym w Twojej firmie sposobem zgłaszania do benefitów pracowniczych. Jeżeli jesteś osobą najbliższą pracownika – przekazuje on Twoje dane swojemu pracodawcy, tak aby ten z kolei mógł zgłosić Ciebie do objęcia opieką.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez ULTRAMEDIC moich danych osobowych?

Jeżeli korzystasz z naszych usług w ramach abonamentu medycznego udostępnianego Ci przez Twojego pracodawcę, w pierwszej kolejności potrzebujemy otrzymać zgłoszenie Twojej osoby do objęcia opieką zdrowotną. W tym celu potrzebujemy następujący zestaw Twoich danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), główna miejscowość opieki, adres zamieszkania, pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny). Możemy również otrzymać Twój adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są nam niezbędne do objęcia opieką zdrowotną. Jeżeli jesteś pacjentem indywidualnym, również potrzebujemy te dane, aby móc zweryfikować Twoją tożsamość przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego. Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzymy Twoją dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o Twoim stanie zdrowia jak również mogą znaleźć się informacje o Twoich nałogach czy preferencjach seksualnych. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Twojego procesu leczenia.


Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. telefonicznie) jak również w naszej placówce na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim.

Przepis prawa - w ramach realizacji przez nas obowiązków podmiotu leczniczego, w tym także w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz zarządzania świadczeniami opieki zdrowotnej (Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i jej akty wykonawcze)

Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

Realizujemy Twoje prawa jako naszego pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia.

Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć Ci o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań. Nasz kontakt może dotyczyć również przypomnień co do zalecanych działań profilaktycznych (np. przeglądy stomatologiczne, szczepienia) których podejmowanie jest rekomendowane ze względów zdrowotnych.

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.

W ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.

Przepisy podatkowe (np. ustawa o rachunkowości)

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, możemy przekazywać Twoje dane innym odbiorcom, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji celów objętych udzielonymi zgodami lub określonych przepisami prawa, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz ULTRAMEDIC usługi w zakresie wsparcia informatycznego i prowadzenia księgowości, audytorom zewnętrznym. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  1. - innym podmiotom leczniczym, współpracującym z ULTRAMEDIC w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z ULTRAMEDIC na terenie Polski,
  2. - dostawcom usług zaopatrujących ULTRAMEDIC w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, księgowych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
  3. - dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających ULTRAMEDIC w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
  4. - osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego oraz serwisu sprzętu diagnostycznego Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną podstawę prawną, np. pomiędzy ULTRAMEDIC a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Jeżeli jesteś naszym pacjentem i utworzyliśmy Twoją dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz. Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia wizyty czy nie będziesz miał możliwości odwołania jej poprzez np. SMS. Wyrażenie którejkolwiek ze zgód marketingowych również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług administratora i jednocześnie masz prawo do odwołania wyrażonej nam zgody w dowolnej chwili. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami telefonicznie, mailowo lub poprzez  stronę internetową czy odwiedzisz nas w placówce.

Jakie mam prawa?

Jako administratorzy Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec ULTRAMEDIC sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub poprzez stronę internetową lub odwiedź nas w placówce. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.